KAYIT SAKLAMA ZORUNLULUĞU
Üyelik FormuÜye Başvurusu için tıklayınız
 
Etkinlik TakvimiTüm duyuru ve bildirimler
 
İhale ve FuarlarDetaylı bilgi için tıklayınız.
 
Öneri ve DileklerTüm duyuru ve bildirimler
 

Ø KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE İLİŞKİN ZORUNLULUK 1.1.2015 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanununun 175, 242 ve mükerrer 257’nci maddelerine istinaden yayımladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431) ile bazı mükelleflere, Tebliğ ekinde yer alan konular itibarıyla belirlenen asgari içeriklere uygun kayıtları, elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etme zorunluluğu getirmiştir.

Tebliğ ile bazı vergi mükelleflerine yönelik olarak yapılan belirlemelerin temel amacı, mal ve hizmet hareketi ile ilgili elektronik ortamda oluşturulacak kayıtlarda yer alması gereken asgari içeriklerin belirlenmesidir. Asgari içerik belirlemesi, söz konusu kayıtların vergi denetimi ile ilgili süreçlerde kullanım imkanını arttırdığı gibi mükelleflere ait iç kontrol süreçlerinin de gelişmesine yardımcı olacaktır.

Ø Kapsama Hangi Mükellefler Girecektir?

“a) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar;

1) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

2) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

3) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

b) Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak,

1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

2) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler,

3) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler.

* 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kurum, kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50 veya daha fazlası kamuya ait olan kurum ve kuruluşlar yukarıda belirlenen kapsamın dışındadır.

Ø  Belirlenen Kayıt Saklama Gereksinimleri Nelerden Oluşmaktadır?

Tebliğde, kapsama giren vergi mükelleflerince gerçekleştirilen mal ve hizmet hareketleri ile ilgili olmak üzere, aşağıda sıralanan konular ve bu konulara ilişkin asgari kayıt saklama gereksinimleri yer almaktadır:

? Satış kayıtları,

? Alış kayıtları,

? Dönem başı ve dönem sonu mal stoklarına ilişkin envanter kayıtları,

? İthalat kayıtları,

? İhracat kayıtları,

? Üretim kayıtları,

? Diğer kayıtlar.

Tebliğ kapsamına giren mükellefler, yukarıda yer alan konulara ilişkin kayıtları elektronik ortamda oluşturmak, muhafaza ve ibraz etmek zorundadır. Oluşturulacak kayıtların, mükelleflerin tüm faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanması gerekmektedir.

Ø  Bilgi Sisteminin Özellikleri Nelerdir?

Tebliğ uyarınca, elektronik ortamda ve belirlenen kayıt saklama gereksinimlerine uygun elektronik kayıtların oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesi sırasında kullanılacak bilgi sistemi, asgari aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

a) Tebliğ kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun kayıtların oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesini sağlamalıdır.

b) Muhafaza edilen kayıtların kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle kısmen veya tamamen istenilmesi durumunda, istenilen kayıtların aşağıda yer alan ve yaygın olarak kullanılan dosya formatlarından en az birisi ile kaydedilebilmesi konusunda gerekli imkânlara sahip olmalıdır.

1) .xls - Microsoft Excel dosyası,

2) .xlsx - Microsoft Excel dosyası,

3) .txt - Düz metin dosyası,

4) .csv - Virgül ile ayrılmış değer dosyası,

5) .xml - Genişletilebilir işaretleme dili dosyası.

c) Yetkililer tarafından istenilmesi durumunda, muhafaza edilen kayıtlara erişimin sağlanması ve

ihtiyaç duyulan kayıtların kopyalarının çıkarılması konusunda yeterli imkânlara sahip olmalıdır.

Yukarıda yer alan belirlemeler, mükellefler tarafından kullanılacak bilgi sistemlerinin teknik mimarileri veya bileşenlerine yönelik herhangi bir kural getirmemektedir. Bu çerçevede tebliğ kapsamına giren mükellefler, ifade edilen şartları yerine getirmek koşulu ile istedikleri yazılımları ve donanımları kullanabilecektir.

Ø  Kayıtların Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazı Nasıl Gerçekleşecektir?

Tebliğ kapsamında belirlenen konulara ilişkin kayıtların oluşturulması işlemi, işlemlerin yasal defterlere kaydedilmesi ile birlikte tamamlanmak zorundadır. Elektronik ortamda oluşturulan ve muhafaza edilen kayıtların herhangi bir kontrol, denetim, inceleme veya başka bir nedenle kısmen istenmesi durumunda Vergi Usul Kanununun 14’üncü maddesi uyarınca 15 gün içinde ibraz edilmesi gerekecektir. Kayıtların ibrazı sırasında, konular ile ilgili olarak belirlenen asgari içeriğe uyulması ve tebliğde ifade edilen dosya formatlarından birisinin (.xls, .xlsx, .txt, .csvveya .xml) kullanımı yeterlidir. Belirlenen süre sonunda ibraz işleminin yapılmamış olması mezkur Kanunun ceza hükümlerinin uygulanmasına neden olacağını hatırlatmak isteriz.

 

KADİR DEMİRBİLEK

                                                                                  Yeminli Mali Müşavir

 


 
 
Kurumsal
Hakkımızda
Amacımız
Üyelik Şartları
Genel Kurul
Tüzük
Yönetim Kurulu Başkanımızdan
YÖNETİM KURULU
 
Hizmetler
Teknik Makale
Üyelerimiz
Aluminyum
Aluteam
Üyelik
 
Önemli Linkler
Türkiye Fuar Rehberi
Atık Borsası
Türk Patent Enstitüsü
İstanbul Hava Durumu
Kosgeb
 
Hızlı İletişim
Adres : İstoç Tem Plaza S 2 blok No 25 Kat 3 Mahmutbey/ İstanbul
Telefon : 0212 247 92 84
Faks : 0212 241 68 54
E-mail : info@galsiad.org.tr
Takip Edin
Anasayfa İletişim