Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sektöre etkisi
Üyelik FormuÜye Başvurusu için tıklayınız
 
Etkinlik TakvimiTüm duyuru ve bildirimler
 
İhale ve FuarlarDetaylı bilgi için tıklayınız.
 
Öneri ve DileklerTüm duyuru ve bildirimler
 

Zühtü Bakır – Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri

2013 yılı haziran ayıydı. Her yıl düzenlenen Avrupa Konseyi Enerji Verimliliği Ekonomisi Zirvesi (ECEEE) için Güney Fransa’da yer alan Toulon’da bir yaz kampındaydık. Programın onur konuğu, genel oturumda konuşma yapan ve ABD’den gelen Amory Lovins idi. Lovins’in konuşmasına, Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Fatih Birol’un “Petrol bizi bırakmadan biz onu bırakmalıyız” sözü ile başlaması, bir vatandaşımız olması bakımından gönlümü okşamıştı. Lovins, 2050 yılında petrolün hayatımızda olmaksızın, tamamen yenilenebilir enerji ile bugünkü enerji tüketimimizin yarısını kullanarak aynı konforda yaşayabileceğimiz öngörüsü ile bir saati aşkın konuşmasını tamamladı.

Amerikalı bir yazar, fizikçi ve Rocky Mountain Enstitüsü’nün Başkanı olup enerji politikaları konusunda dünyanın gurusu kabul edilen bir bilim adamının ağzından duyduğum bu öngörü hep aklımda kaldı. Avrupa Birliği’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı olarak Türkçeleştirdiğimiz, The European Green Deal politikasının esasen Lovins’in 10 yıl önceki öngörüsünü bir bakıma realize etmekten ibaret olduğunu düşünmekteyim.

Dünya’da küresel ısınmanın neden olduğu bir iklim felaketi ile karşı karşıya olduğumuz, bilimsel çalışmalarla ispatlanmış bir gerçektir. Bu sürece şüphesiz ki kayıtsız kalınması beklenemez. Günümüzde birçok batılı ülkede yeşiller hareketinin yükseliş içerisinde olmasını bu durumun bir yansıması olarak değerlendirmek mümkündür. Bu bağlamda, iklim krizi ile mücadele için ülkeler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 21. Taraflar Konferansı’nda Paris’te bir araya gelerek 12 Aralık 2015 günü anlaşmayı kabul ettiler. Anlaşmaya henüz dahil olmayan ülkeler olduğu gibi bu süreçte gelişmekte olan ülkelerin uyumu için finansal programlar da mevcuttur.

11 Aralık 2019 tarihi ise Avrupa Birliği için özel bir anlam taşımaktadır. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’in ilan etmiş olduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile AB sera gazı salınımlarının 2030 yılında 1990 seviyesinin %50-55 aralığına çekilmesi ve 2050’de ise karbon nötr hale geçilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda kapsayıcı yeni bir yeşil büyüme ekonomisi de oluşturulmuştur. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB, yükselen iklim değişikliği ile mücadele hedeflerini yakalamak için 2050 yılına kadar ekonomisinin dönüşümünü sağlayacak yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini ve tüm politikalarını iklim değişikliği ekseninde yeniden şekillendireceğini açıklamıştır. Dolayısıyla, sanayiden finansmana, enerjiden ulaştırmaya uzanan bir dizi alanda AB politikalarında kapsamlı değişiklikler öngören sürecin, AB için tek pazardan sonraki en radikal adım olarak niteliklendirilmesi esasen yerinde bir saptamadır.

AB Yeşil Mutabakatının etkileri AB ile sınırlı kalmayacak

AB’nin ticaret politikasını yeşil ve dijital ikiz dönüşüm stratejik öncelikleriyle uyumlu hale getirmeyi hedeflemesi, Avrupa Yeşil Mutabakatının etkilerinin sadece AB ile sınırlı kalmayacağı; özellikle ticari alanda AB’nin sınırlarının ötesinde etkiler doğuracak politikalar geliştirmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte, dünya sera gazı emisyonlarının %28’inden sorumlu olan Çin’in 2060 yılında karbon-nötr olma hedefi ile Güney Kore ve Japonya’nın 2050 yılında net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma hedeflerini açıklamaları da önemli gelişmelerdir. Ayrıca, Trump döneminde Paris İklim Anlaşması’ndan geri çekilen ve Biden ile birlikte hızlı bir dönüşle tekrar katılma kararı alan ABD, nisan 2021’de İklim Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak iklim değişikliği ile mücadelede küresel liderliği hedeflediğini ortaya koymuştur.

Bu gelişmeler, dünyada iklim değişikliği ile mücadelenin artan önemine işaret ederken, bu süreçte iklim değişikliğinin ticaretle bağlantısı da giderek güçlenmekte ve yeşil dönüşüm, uluslararası ticaret ve ekonomi politikalarının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini de göstermektedir. Bu bağlamda iklim değişikliği ile mücadelenin ülkelerin ekonomi ve ticaret politikaları yanı sıra uluslararası şirketlerin de vizyonlarının önemli bir parçası haline gelmektedir. Günümüzde çok sayıda uluslararası şirketin değer zincirlerinin karbondan arındırılması için taahhütler vermesi de bu durumu doğrulamaktadır.

Türkiye ile AB arasında 1995 yılında imza edilen Ortaklık Konsey Kararı ile üyeliğe giden yolda bir aşama olan Gümrük Birliği taraflar arasında inşa edilmiştir. Gümrük Birliğinin ana amacı malların serbest dolaşımını sağlamak olduğu için AB teknik mevzuatının uyumlaştırılması gibi ticarette teknik engel olabilecek tüm unsurlar ortadan kaldırılmıştır. Bugün ilgili fasılların müzakere süreçleri belirli yönleri ile askıda olsa da Türkiye’nin AB’ye tam üye olma süreci devam etmektedir. Dolayısıyla, AB’nin AYM ve beraberindeki politikaların ve uygulamaların Türkiye’yi mevcut ilişkiler bakımından ne şekilde etkileyeceğinin açıklığa kavuşturulması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede söz konusu süreci ülkemiz adına koordine eden Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Komisyonuna yönelik 6 Nisan 2020 tarihli yazışması olmuştur. Söz konusu yazışmada AYM’nin, başta AB’nin ülkemiz ile arasındaki ikili ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükleri çerçevesinde, Gümrük Birliği ve AKÇT STA’sı hükümleri olmak üzere DTÖ kuralları ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler” ilkesine uyumluluğu konusundaki endişeler dile getirilirken, gerekli danışmaların yürütülmesi ihtiyacı belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gümrük Birliği Kararının ithalatta yeni bir gümrük vergisi uygulanamayacağına ve taraflar arasındaki ticarette keyfi bir ayrımcılığa veya örtülü bir kısıtlamaya yol açacak miktar kısıtlamalarının yasak olduğuna ilişkin ilgili maddelerine vurgu yapıldığı görülmüştür.

2020 yılında ülkemizin dünyaya 169,6 milyar ABD doları ihracatının yaklaşık 70 milyar ABD dolar ile %41’i AB-27 ülkelerine gerçekleştirilirken; söz konusu değişiklikleri takip etmesi muhtemel görünen Birleşik Krallık da dahil edilirse, bu tutar 81 milyar ABD doları ile ihracatımızın neredeyse yarısına denk gelmektedir. Dolayısıyla, AYM ile öngörülen değişikliklerin, Gümrük Birliği ile AB’ye sağladığımız yakın ticari ve ekonomik bütünleşme ile entegre olduğumuz değer zincirleri üzerinde doğrudan etkileri olması kaçınılmazdır.

Sınırda karbon düzenleme mekanizması

AYM kapsamında öne çıkan hususlar arasında, açıklandığı günden itibaren özellikle ihracatçılarımız arasında en fazla yankı uyandıran sınırda karbon düzenleme mekanizması gelmektedir. Bu aşamada, mekanizmanın kapsamı, tasarımı gibi asli unsurları henüz açıklanmamış olmakla birlikte, temel hedef, seçili sektörler için ithalat fiyatının, eşyanın karbon içeriği dikkate alınarak belirlenmesidir. Avrupa Komisyonu tarafından yıl içerisinde açıklanması ve uygulamaya 2023 itibarıyla geçilmesi öngörülmektedir. Konuyla ilgili olarak, AB’de yürütülen çalışmalara bakıldığında, sınırda karbon düzenlemelerinin enerji-yoğun bazı seçili sektörleri hedeflediği görülmektedir.

Kapsamlı mevzuat ve politika değişiklikleri bekleniyor

Diğer taraftan, AYM’nin akabinde açıklanmış olan Sanayi Stratejisi ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ile birlikte tarım, kimyasallar, yeni tüketici gündemi ile ilerleyen dönemde açıklanması beklenen sektörel stratejiler doğrultusunda, AB’nin önümüzdeki yıllarda kapsamlı mevzuat ve politika değişikliklerini hayata geçirmesi beklenmektedir. Bunlar arasında, sürdürülebilir ürün politikası kapsamında, tekstil, elektronik ürünler, mobilya, plastik, bataryalar, gıda, ambalaj ve yapı malzemeleri sektörleri başta olmak üzere AB piyasasına arz edilecek ürünlerin tasarımı yoluyla çevresel ayak izinin azaltılması ve döngüselliğin geliştirilmesi hedeflenmektedir. AB tarafından ürünlere yönelik olarak getirilmesi hedeflenen bu yeni kriterler, sadece AB’ye ihracatımızda karşılanması gereken standartlar olarak değil, Gümrük Birliği’nde malların serbest dolaşımına imkan veren teknik mevzuat uyumumuz kapsamında da karşımıza çıkacaktır.

AYM’nin önemli bileşenlerinden biri olan karbon kaçağı riskine karşı önerilen Sınırda Karbon Düzenlemesi mekanizmanın amacı karbon fiyatlandırma politikalarının uygulanmadığı ülkelerden AB pazarına girecek ürünlere gümrükte karbon fiyatı uygulanarak karbon kaçağının ortadan kaldırılması ve ayrıca ticari ortakların karbonun fiyatlandırılması noktasında teşvik edilmesidir. Uygulanacak karbon fiyatının ithal edilen ürünlerin karbon içeriğinin Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemindeki (AB ETS) karbon fiyatı ile çarpılarak hesaplanması metodu ile çalışması planlanan mekanizmanın detaylarının bu yıl içerisinde açıklanması ve mekanizmanın 2023 yılı itibarıyla uygulamaya konulması planlanmaktadır. Hangi sektörleri kapsayacağı henüz netleşmemiş olsa da başlangıçta elektrik üretimi ile çimento, çelik, alüminyum, petrol rafinerileri, kağıt, cam, kimyasallar ve gübre gibi enerji yoğun sanayi sektörlerinin ürünlerine uygulanması, zaman içerisinde AB ETS kapsamındaki tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülmektedir.

Enerji yoğun sektörlerdeki yeşil ekonomiye geçiş süreci hızlanarak devam edecek

Makine imalat sektörü yapısı itibariyle esasen karbon emisyonu oldukça düşüktür. Ancak ürettiği ürünlerin kullanılmaları esnasındaki emisyondan bahsetmek mümkündür. Burada ise Gümrük Birliği gereği olan teknik mevzuat uyumu çerçevesinde, AB ile bir entegrasyon söz konusudur. Bununla birlikte dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji yoğun sektörlerdeki yeşil ekonomiye geçiş sürecinin hızlanarak devam edeceği açıktır. Gerek imalat sistemleri gerekse emisyon indirgeyici mekanizmaların arzında makine imalat sektörü önemli bir role sahiptir. Sanayinin dijitalleşme uygulamaları da bu süreci destekleyecektir. Sektörümüzün gerekli dönüşümün sağlanmasına hazırlıklı olması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, 11. Kalkınma Planındaki ilgili tedbirler yanı sıra 12 martta açıklanan ekonomi reformları arasında sanayide yeşil dönüşüme dair unsurların bulunması, konuya verilen önemin göstergeleri arasında yer almaktadır. Burada, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı gibi atılacak somut adımlarla sektörümüzün geliştireceği kabiliyet, dış ticaret açığımızın azaltılmasına da katkı sağlayacaktır.

Karbonsuz seçimlerin yapılması önemli

Makine sektörümüz dünyadaki yapısına benzer olarak KOBİ yoğun bir yapıya haizdir. KOBİ’ler tedarik zincirleri için vazgeçilmez olup sürdürülebilirlik yönetimi KOBİ’ler için de büyük önem arz etmektedir. KOBİ’ler için fırsatlar sunan sürdürülebilirlik yolculuğu daha düşük maliyet, daha düşük risk ve yeni iş olanakları sağlayabilmektedir. Büyük işletmeler yanı sıra KOBİ’ler için de çevresel etki ölçme ve yönetme ihtiyaçları oluşmaktadır. Bu bakımdan firmalarımızın bir an önce karbon ayak izlerini belirleme ve azaltma çalışmalarına girmeleri faydalı olacaktır. Burada öncelikli odağın enerji yönetimi olması rasyoneldir. Bunun yanı sıra üretimlerin karbonlu girdi miktarları için kaynak verimliliği sağlanması, mümkünse karbonsuz seçimlerin yapılması da önem arz etmektedir. Avrupa Yeşil Mutabakatının açıklanmasının hemen ardından, belgenin AB’ye ihracatımız üzerindeki olası etkilerinin ele alınması ve bu kapsamda atılabilecek adımların değerlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıklar ve kurumların katılımıyla bir Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubunda, çalışmalara yön vermek açısından sektör kuruluşları ile gerçekleştirilen genel nitelikli toplantıların yanı sıra, enerji yoğun sektörler, kaynak yoğun sektörler, ulaştırma sektörü ve tarım sektörü ile toplantılar düzenlenmiştir. Ülkemizin AYM’ye adaptasyonunu sağlayacak bir yol haritası oluşturulması çalışmalar neticesinde; 16 Temmuz 2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yeşil Mutabakat Eylem Planı – 2021 Ticaret Bakanlığı web sayfasında ilan edilmiştir. Başta AB olmak üzere dünya açıklanan karbon nötr polikalarının olduğu ortamda ülkemizin göstereceği en proaktif yaklaşım, insanımızın ve insanlığının hayrına olduğu kadar başta sektörümüz olmak üzere ülkemiz sanayinin ve ekonomisinin gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır.

Türk makine sanayi pandemiye rağmen gerçekleştirdiği 18,4 milyar dolar ihracatının yarısından fazlasını AB ülkelerine yapmaktadır. Bu duruma, Avrupa’nın önemli bir pazar olması yanı sıra Türkiye’nin AB’ye adaylık sürecinde taraflar arasında oluşturan Gümrük Birliği’nin ve akabinde ortak teknik mevzuat uygulamasının da önem rolü bulunmaktadır. AB Teknik Mevzuatı, Türk Teknik Mevzuatı haline getirilirken standardizasyon, akreditasyon ve belgelendirme alanlarında karşılık tanımaların yapılması ve kurumlarımızın oluşturulması ülkemizin bu bağlamda AB’ye entegrasyonunu sağlamıştır. Başta Makine Emniyeti Yönetmeliği olmak üzere EMC, LVD, ATEX, Basınçlı Kaplar ve Gaz Yakan Cihazlar gibi temel direktifler AB ile eşgüdüm halinde ülkemizde de uygulanmaktadır. Bununla birlikte başta verimlilik olmak üzere ekolojik gerekleri ortaya koyan Eco-design direktifi de ülkemizde Eko Tasarım Yönetmeliği olarak yürürlüktedir. Bunun altında iklimlendirme üniteleri, pompalar, elektrik motorları gibi alanlarda başlayan uygulamalar diğer makine gruplarını da kapsayacak şekilde genişlemektedir. Söz konusu düzenlemelerin AB ile olabildiğince eşgüdüm halinde uygulamaların oluşturulması ve sürdürülmesi için sektör olarak ilgili Bakanlıklarımızla iş birliği halindeyiz.


Haber Tarih
Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sektöre etkisi 24.08.2021
GALSİAD’tan İstanbul Vergi Daireleri Başkanı Rıza BİLGİÇ’e Ziyaret 11.08.2021
Prof. Dr. Fahrettin Öztürk - Havacılık metallerinde dışa bağımlılığı azaltmak. 7.06.2021
Basın Haberleri Üyelerimiz 30.12.2020
Basında Biz 24.12.2020
Alkop Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Ziyareti 28.09.2020
İhracatın Yıldızları 2020 Ödül töreni 28.09.2020
" O zaman birbirimizi seviyorduk şimdi değil" 8.09.2020
“Sektör Olarak Hiçbir İlave Külfete ‘Evet’ Diyecek Durumda Değiliz” 8.09.2020
“Sektör Olarak Hiçbir İlave Külfete ‘Evet’ Diyecek Durumda Değiliz” 8.09.2020
İmes Org. San. Bölgesi Başkanılığı ziyareti 14.08.2020
İmes Org. San. Bölgesi Başkanılığı ziyareti 14.08.2020
ISO 500 En Büyük Sanayi Kuruluşları 17.07.2020
Yönetim Kurulumuz Pandemi Hastanesinin eksiklerini bağışladı. 23.06.2020
AB Gözetim Uygulaması hk. 29.05.2020
Gümrük vergisi oranları 20.05.2020
BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM 1.04.2020
Dünyaca ünlü mimar Matthew Fineout Galsiad Konuğu 25.02.2020
Türkiye'nin Otomobili projesindeki Milli ve Yerli üreticilerimizi DESTEKLİYORUZ! 27.12.2019
Çuhadaroğlu KAPEDAM Test Merkezi, ASTEL Bünyesine Dahil Oldu 25.12.2019
ITO 56 No'lu komite Toplantısı 29.11.2019
Güney Kore Hyundai WIA ziyareti 29.11.2019
AMC TURKEY 12.07.2019
Olağan Genel Kurul 27.06.2019
ÜLKEMİZ DESTEK VE TEŞVİK SİSTEMİ 29.05.2019
Seydişehir Eti Alüminyum Gezisi 29.04.2019
İTO Başkanı Sn. Şekib Avdagiç'i Ziyaret ettik. 17.04.2019
Avrasya Pencere Kapı Cam ve Alüminyum özel bölümü istatiskleri. 5.04.2019
Metal Sektöründe Entegre Kirlilik ve Kontrolü (EKÖK) 15.03.2019
Metal Sektöründe Entegre Kirlilik ve Kontrolü (EKÖK) 15.03.2019
Galsiad ilklere imza atmaya devam ediyor 13.03.2019
Yönetim Kurulu Başkanımızın AluArt alüminyum Dergisinde yayınlanan makalesi 13.03.2019
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞIMIZ YETKİLİLERİ BİZLERİ ZİYARET ETTİLER 6.03.2019
20. Avrasya Pencere Fuarı Alüminyum Özel Bölümü 6.03.2019
20.avrasya Pencere Fuarı Açılışı 6.03.2019
Sektörümüz bir değerini daha yitirdi 5.03.2019
TAİ ve ROKETSAN TOPLANTILARI YAPILDI 11.02.2019
2019 İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI 5.02.2019
ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 5.02.2019
Cephe ve Sistem Test Labaratuarımız kuruluyor 28.01.2019
19.Avrasya Pencere Fuarı Alüminyum özel bölümü 28.01.2019
Türkiye ile Rusya Arasında Sanayi İş Birliği Protokolü İmzalandı 7.01.2019
Elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenleyen “ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ” 2.01.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, devlet destekli alacak sigortasının 1 Ocak’ta başlayacağını açıkladı 2.01.2019
6-9 Mart tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde Pencere Fuarı Avrasya Pencere 2019 fuarındayız. 13.12.2018
29 EKİM 1923 29.10.2018
Alüminyum Messe Düsseldorf ta Ateşelik, İMMİB, Talsad bir araya geldi. 18.10.2018
Vefat 16.10.2018
Derneğimiz Türkiye İnşaat Malzeme Sanayicileri Derneği İMSAD a üye olmuştur. 28.08.2018
Güncel kur hareketleri hakkında basın açıklaması 14.08.2018
Acı Kaybımız 14.08.2018
Gemi İnşa Sanayicileri ziyareti 9.08.2018
BURAKTİM ZİYARET 9.08.2018
Gemi İnşa Sanayicileri Birliğini Ziyaret 30.07.2018
İstanbul Valimiz Aluteam ziyaret 31.05.2018
29.05.2018 İstanbul un fethi 565 yılı 29.05.2018
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19.05.2018
Avrupa Komisyonu Gözetim Kararı Toplantısı Yapıldı 17.05.2018
Oda ve Birliklerde seçimler yapıldı 17.04.2018
Kalkınma Bakanımız Sn Lütfi ELVAN Yönetim Kurulu Başkanımız ve Başkan Yardımcımızı kabul ettiler. 6.03.2018
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sn Hüsnü DİLEMRE yi ziyaretimiz 1.03.2018
TOBB Başkan Vekili ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Sn Ali KOPUZ Yönetim Kurulu Başkanımız ile birlikte Aluteam ziyaret etti 1.03.2018
GTÜ Sanayi ve Teknoloji zirvesi 15.02.2018
Başkanımızın GTÜ ziyareti 15.02.2018
Bulgaristan Sofia da bulunan WEISS profil firmasını ziyaret ettik. 19.12.2017
Arnavutluk Tiran da Everest firmasını ziyaret ettik. 19.12.2017
Bulgar Türk Ticaret Odası Başkanı nı Ziyaret ettik 17.12.2017
Aluexpo 2017 açlışında Talsad ve Galsiad Başkanları 17.12.2017
Alüminyum sektör çalıştayı Antalya da yapıldı 6.12.2017
Park Inn by Radisson İzmir 18.09.2017
Ağutos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı 30.08.2017
30 Ağutos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 30.08.2017
Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Tekirdağ il müdürlüğü ziyaretimiz 8.08.2017
Tekirdağ Valimiz Sn Hasan CEYLAN ı makamında ziyaret ettik 8.08.2017
ALÜMİNYUM SEKTÖR PAYDAŞLARI TEKİRDAĞ TOPLANTISI 28.07.2017
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekirdağ il müdürlüğü toplantısı 19.07.2017
Galsiad yeni yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı 8.07.2017
Celalettin KIRBOZ açıklamaları 12.06.2017
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI 12.06.2017
Giesse yöneticilerinin Derneğimizi ziyaret ettiler 14.04.2017
Alüminyum Test Merkezimiz Sektörün Hizmetinde 17.12.2016
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ziyareti 16.12.2016
Telafi Edici Vergi ve Dış Ticarete Yansımaları Teknik Alüminyum Mert DEMİRCİ 6.12.2016
Eğitim Faaliyetlerimiz 6.09.2016
Sektör Analizi 26.05.2016
Kapı Pencere Fuarı Toplantı Notları 2.03.2016
Vergi Usul Kanunu 29.12.2015
ALÜMİNYUM SEKTÖR TOPLANTISI 21.12.2015
Yeni Asgari Ücret Politikası 3.12.2015
Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Projesi başlıyor 2.11.2015
ALÜMİNYUM TEST EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ GÜDÜMLÜ PROJESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI 27.10.2015
DUYURU 4.08.2015
Galsiad Hakkında 13.07.2015
EKONOMİ BAKANLIĞI ZİYARETİ 12.06.2015
ERSAŞ ALÜMİNYUM'UN AR-GE ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR 2.03.2015
ALÜMİNYUM SEKTÖR TOPLANTISI 5.02.2015
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE DEVLET DESTEKLERİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 30.01.2015
GALSİAD SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİRDİ 11.12.2014
ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ İÇİN “ENERJİ VERİMLİLİĞİ” PROJESİ 1.12.2014
GALSİAD SEKTÖRE YÖNELİK ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ 13.11.2014
ÜRETİMDEKİ KAYIPLAR BU PROJEYLE ENGELLENECEK 5.11.2014
Alüminyum Extrusion hattımız devreye alındı 19.09.2014
Maliye Bakan Yardımcımız Sn. Abdullah Erdem CANTİMUR 'u makamlarında ziyaret ettik. 3.05.2014
Savunma Sanayi Müsteşarlığımız ile Sektörümüzü Buluşturma Çalışmaları 3.05.2014
Türkiye Demir-Çelik ve Demirdışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı 3.05.2014
Derneğimiz Yönetim Kurulu Toplantılarından biri Sapanca Yayla Alabalıkta yapıldı 3.05.2014
Aluexpo 2011 fuarında derneğimiz yoğun ilgi gördü 3.05.2014
Kalkınma Bakan Yardımcımız SN Mehmet CEYLAN 'ı makamında ziyaret ettik 3.05.2014
İstanbul Vergi Dairesi Başkan Yardımcımız Sn Özcan AVCI bizleri ziyaret ederek sorunlarımızı dinledi 3.05.2014
Gelir İdaresi Başkanımız Sn Mehmet KİLCİ 'yi Makamında Ziyaret Ettik 3.05.2014
Türkiye Demir Çelik ve Demir dışı metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı 3.05.2014
Başkanın Mesajı 1.01.0001
 
 
Kurumsal
Hakkımızda
Amacımız
Üyelik Şartları
Genel Kurul
Tüzük
Yönetim Kurulu Başkanımızdan
YÖNETİM KURULU
 
Hizmetler
Teknik Makale
Üyelerimiz
Aluminyum
Aluteam
Üyelik
 
Önemli Linkler
Türkiye Fuar Rehberi
Atık Borsası
Türk Patent Enstitüsü
İstanbul Hava Durumu
Kosgeb
 
Hızlı İletişim
Adres : İstoç Tem Plaza S 2 blok No 25 Kat 3 Mahmutbey/ İstanbul
Telefon : 0212 247 92 84
Faks : 0212 241 68 54
E-mail : info@galsiad.org.tr
Takip Edin
Anasayfa İletişim