DERNEK

DERNEĞİN ADI

Madde 1 : Derneğin adı Genç Alüminyum Sanayicileri ve İşadamlarıdır. Derneğin kısa adı GALSİD ‘dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2 : Derneğin Merkezi İstanbul İli'dir. Derneğin şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI

Madde 3 : Anayasamızın uygun gördüğü kanunlar ölçüsünde Atatürk İlkeleri' ne bağlı kalarak Türkiye’deki Genç Alüminyum Sanayici ve İşadamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını temin etmek, mesleki ve ekonomik yönden bilgi alışverişini sağlamak, ilgili özel ve resmi kuruluşlarla münasebetlerinin sağlıklı ve düzgün yürütülmesini üyelerin yararına sağlamaya çalışmak, üyelerinin liderlik vasıflarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle alüminyumu en iyi şekilde tanıtmak, Alüminyum ve kollarını uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi için payına düşen konularda çalışmak, teknolojik ve bilimsel laboratuarları kurup üyelere faydalı olacak birimler oluşturmak, derneğin üyeleri ve sektör mensuplarına danışmanlık hizmeti vermek, yerli imalatın iç ve dış pazarlaması hakkında araştırma yapıp bu bilgileri üyeleriyle paylaşmak, üyeler arasında sosyal yakınlaşma sağlayarak birliktelik sağlamak.

Madde 4 : Dernek,yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.

1) Alüminyum ve alüminyum esaslı hammadde ve mamulleri üreten, pazarlayan, uygulayan ve sektöre doğrudan danışmanlık desteği veren kişi, kurum ve firmalar arasında koordinasyonu sağlayarak bilimsel, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden üyelerini haberdar etmek,

2) Alüminyum sektörünün verimliliğini, ürün kalitesini ve rekabet gücünü arttırmak için kalite ve standartlar konusunda faaliyette bulunan her türlü yurtiçi ve yurtdışı kurum ile işbirliği yapmak, sektörün uluslararası kalite ve çevre standartlarına ve şartlarına uygun biçimde gelişmesini sağlamak,

3) Amacını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumuyla işbirliğine giderek, eğitim seminerleri düzenlemek ve sertifika vermek, ilgili kurumlarda bu sanayi dalını öğreten mesleki eğitim bölümleri açmak ve/veya bu kurumlara katkıda bulunmak,

4) Alüminyum sektöründe verimliliği arttırmak üzere üyeler ya da uzman kişiler aracılığıyla teknolojik ve ekonomik araştırmalar yapmak, yaptırmak, öneri ve dilekleri belirleyerek bunlardan üyelerin yararlanmasını sağlamak,

5) Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs , sempozyum,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

6) Dergi, gazete ve benzeri yayınlar yaparak üyeleri ve kamuoyunu alüminyum sektörü konusunda bilgilendirmek.

7) Amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayici, iş adamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip federasyon kurmak veya kurulmuş olan federasyona katılmak.

8) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

9) Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

10) Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,

11) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,

12) Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak,

13) Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

14) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

15 ) Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

16 ) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

17) Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

18) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

19) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

20) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

21) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

22) Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmek,

23) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ,ÜYELERİN HAKLARI

Madde 5 : Derneğin asil ve onursal üyelik vardır.

Asil Üyelik

Aşağıdaki şartlara haiz herkes derneğe üye olabilir.

a) 18 yaşından gün almış olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

b) Alüminyum sanayi sektöründe alüminyum mamul üreten , alüminyumu kendi üretimlerinde kullanan , alüminyum sektörüne eloksal boyama yapan, alüminyum aksesuarları üreten veya satan , alüminyum sektörüne yardımcı malzeme, sarf malzemesi veya yan sanayi ürünlerini üreten veya tedarik eden , alüminyum ürünlerini ithal eden veya satan bir şirketin ortağı olmak veya temsil ve ilzama yönelik yetkili üst düzey yöneticisi konumunda olmak,

c) Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak

d) Günün şartlarına ve yasaya göre Genel Kurul tarafından tespit edilmiş olan yıllık aidatları ve Yönetim Kurulunca belirlenen giriş aidatını vermeyi kabul etmiş olmak.

e) Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından dernek yönetim kuruluna tavsiye edilmiş olmak.

Onursal Üyelik

Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile Onursal Üyeliğe kabul edilirler.

Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler. Onursal üyelerin Genel Kurul’da seçilme hakkı yoktur . Ancak Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu haricinde, Derneğin oluşturacağı tüm komite, kurul, konsey ve organlarında görev alabilirler.

Onursal üyeler için yaş haddi aranmaz.

Onursal üyeler yıllık aidat ödemezler. Ancak onursal üyeler derneğin tüm faaliyetlerinden istifade etmek için yıllık aidat tutarının %25'ini derneğe bağış olarak ödemekle yükümlüdürler.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Ancak ; 49 yaşından gün almış üyeler Yönetim Kuruluna giremezler. Üyeler arasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, milliyet ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Üyeler,dernek faaliyetlerine katılmak ve bilgi edinmek hakkına sahiptir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 6 : Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden : Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle : Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle : Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Aidat ödeme yükümlülüğünü 3.fıkra uyarınca belirtilen süreler içinde yerine getirmemiş ayrıca Sicil-Disiplin Kurulu tarafından yapılan yazılı ihbar ve ihtara rağmen ve bu ihbar ve ihtarın yapılmış olduğu tarihten geçerli olmak üzere 15 gün içinde ödememiş olan

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Haklarında kesin çıkarma kararı verilmiş olan üyeler Derneğe yeniden başvuruda bulunamazlar.

Üyelerin Hakları

Madde 7 : Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin Genel Kurul'da seçilme hakkı yoktur.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 8 : Dernek aşağıda belirtilen organlardan oluşur.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Sicil-Disiplin Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

Madde 9 : Dernek Tüzüğü'ne göre derneğin en yetkili karar organı olup ;derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Toplanma Zamanı

Madde 10 : Genel Kurul her iki yılda bir Mayıs ayında olağan toplantı yapar. Yönetim veya Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı talepleri üzerine Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağırılır. Denetleme Kurulu’nun talebi veya dernek üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmazsa, Dernek Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, Dernek üyelerinden üç kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Madde 11 : Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya iadeli taaahütlü posta yoluyla yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Madde 12 : Genel Kurul Toplantıları Dernek Merkezi'nin bulunduğu yerde yapılır.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 13 : Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onur üyeleri genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 14 : Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi;

b) Dernek Tüzüğü'nün değiştirilmesi;

c) Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi;

d) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi;

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi;

f) Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları il ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması

g) Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi;

h) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması;

ı) Derneğin fesih edilmesi;

i) Yönetim Kurulunca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlanması,

j) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü'nde Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurul , derneğin en yetkili organı olup derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 15 : Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

YÖNETİM, DENETLEME VE SİCİL DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ VE NE SURETTE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

Madde 16 : Yönetim Kurulu 11 asil ve 11 yedek üye olarak Genel Kurul'ca gizli oyla iki yıl için seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kuruluna üye seçilebilmek için 49 yaşından gün almamak gereklidir. Dernek Başkanları aynı görev için ardışık dönem seçilemezler. Ancak bir dönem bekleyip sonraki dönemlerde seçilebilirler.

Yönetim Kurulu seçildikten sonra ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda görev dağılımını yapar. Açık oyla yapılan oylama sonucunda bir başkan, dört başkan yardımcısı, bir muhasip üye ve bir genel sekreter seçilir. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Dernek merkezinde Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılan gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Üç toplantıya üst üste mazeretsiz olarak gelmeyen üyelerin Yönetim Kurulu üyelik vasıfları kalkmış olur. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin istifası veya üyelik vasfının kalkması sonucu boşalan yere en çok oy alan yedek üye, Yönetim Kurulu’nca göreve çağırılır. Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerde vazifeye çağırıldıktan sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Denetleme Kurulu veya mevcut üyeler bir ay içinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek;

Olağan ve Olağan üstü Genel Kurul toplantısına karar vermek

Geçmiş çalışma dönemine ait çalışma programı raporunu ve dernek gelir ve gider hesaplarını hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak

Gelecek çalışma dönemi için yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurul tarafından onaylanan bütçeyi dikkate alarak faaliyetlerde bulunmak,

Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak; derneğe ait taşınır taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

Gerek görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

Alüminyum sektörünün ortak sorunları için gerekli gördüğü durumlarda, üyeleri arasından ve/veya dışarıdan uzmanlar ile komite, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirmek

Dernekler kanununa ve dernek amaçlarına uygun olarak yatırımlarda bulunmak

Gerekli olduğu hallerde çalışacak diğer personelin istihdamına karar vermek

Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için ortaklık, iktisadi işletme, vakıf, ve yardımlaşma sandığı v.b. kurulmasına veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 17 : Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DENETLEME KURULU

Madde 18 : Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurul'ca iki yıl için seçilir. Kurul ilk toplantısında görev dağılımı yapar. Açık oyla yapılan oylama sonucunda bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir. Bu kurul denetleme görevini Dernek Tüzüğü'nde tespit edilen esas ve usullere göre bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na toplandığında Genel Kurul'a sunar.

Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Derneğin bütün hesaplarını incelemek ve denetlemek,

b) Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu denetlemek,

c) Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu Genel Kurul'a sunmak,

d) Görev ve Yetki alanına giren, önemli gördüğü bir konu hakkında Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek,

e) Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine bu Kurul'un toplantılarına katılmaktır.

Denetleme Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Denetleme Kurulu, Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırma kararını 2/3 çoğunluk ile almak zorundadır.

SİCİL DİSİPLİN KURULU

Madde 19 : Sicil-Disiplin Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurul'ca iki yıl için seçilir. Sicil-Disiplin Kurulu seçildikten sonra, ilk toplantısında görev bölümü yaparak, açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Sicil Disiplin Kurulu , Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine derneğe üye başvurularını değerlendirmek , üyelikten çıkarılma ve genel disiplin hususlarını görüşmek üzere Başkanın dernek ikametgahında önceden kararlaştıracağı gün ve saatte yazılı çağrı ile toplanır. Sicil-Disiplin Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlanmış olur. Bu Kurul'un görevi;

a) Derneğimize başvuruda bulunan kişileri bir ön elemeye tabi tutup, tavsiye niteliğindeki kararını Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,

b) Tüzüğün 7. maddesi uyarınca "Üyelikten Çıkarılma" konuları hakkında tavsiye niteliğinde kararını Yönetim Kurulu'na sunmak ve üyeleri genel disiplin konularında uyarmaktır.

İhtiyari Organların Oluşturulması

Madde 20 : Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde Dernekte komite, kurul, konsey ve organlar teşekkül ettirebilir. Oluşturulan bu ihtiyari organlar yine Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilir. Yönetim Kurulu'nun oluşturabileceği tüm bu organ konsey, kurul ve komitelere Genel Kurul ve Denetleme Kurulu'nun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez. Kurulan organların görev ve yetkileri yönetmelikler ile belirlenir.

Yıllık Aidat Miktarı

Madde 21 : Genel Kurul'un yapıldığı yıldan geçerli olmak üzere Dernek üyelerinin ödeyecekleri yılık aidat miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Üye yıllık aidat tutarını iki eşit taksit halinde takvim yılının beşinci ve onuncu ayı içinde ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı olarak bir defaya mahsus olmak üzere 400,00.-TL alınır. Üyelik aidatı 960,00.-.TL’dir. Genel Kurul kararıyla aidat miktarı arttırılabilir.Ancak ; Genel Kurul yıllık aidat tutarını arttırmış ise, o yılın artış miktarı ilgili Genel Kurulu takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödenir.

Derneğin Gelirleri

Madde 22 : Derneğin gelir kaynakları:

a) Üye aidatı,

b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil konser, spor ve kültür yarışması, konferans, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelir,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelir,

d) Bağışlar ve yardımlar,

f) Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımdan oluşur.

g) Derneğin , amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar;

h)Diğer gelirler

Derneğin yıl içinde yukarıda belirtilen gelir kaynaklarından elde edilen gelirlerinin en az % 80 (yüzde seksen)'ni derneğin amacının gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır.

Derneğin Defter Tutma Esas Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 23 : Defter tutma esasları,

Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak , yıllık brüt gelirin 30.000,00.-TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda , bir ticari işletme için, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

1)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

b) Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve Üyelerce imzalanır.

c)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak tarih numarası ile bu deftere kaydolur. Gelen evrakın asılları ve Giden Evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d) İşletme Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları , bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihle bu deftere işlenir.

f) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.

2) Bilanço esasında tutulacak defteler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

a) (1) bendinin a,b,c ve e alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

b) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri ; Bu defterlerin tutulma usulü ve kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esasına göre yapılır.

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ana tasdiki yapılmaz.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 24 : Dernek gelirleri, (Dernekler yönetmeliği EK 17’de örneği bulunan)’Alındı Belgesi’ ile tahsil edilir.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura. Perakende satış fişi serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.Ancak derneğin, Gelir vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usül kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamdada bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) ‘Gider Makbuzu’ düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler yönetmeliği EK 14’te örneği bulunan) ‘Aynı yardım teklif belgesi’ ile yapılır.Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafında derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15) Aynı Bağış alındı Belgesi’ kabul edilir.

Alındı Belgeleri,

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘Alındı belgeleri’ (Dernekler Yönetmeliği EK 17 ‘de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması deftere kaydedılmesi eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek.kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edileek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğrflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK – 19’ da örneği bulunan ) Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.

Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Dernek Adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Derneğin İç Denetim Şekilleri ve Borçlanma Usulleri

Madde 25 : Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin amacına ulaşması için, bir araya gelmiş üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ile dayanışmanın sağlanması üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planının ve bütçeyle uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için denetim kurulunun tetkiklerine esas teşkil etmek üzere Genel Kurulun onayı ile iç denetim yönergeleri çıkarılabilir

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulu üyelerinin müteselsil ve müşterek kefaleti ile borçlanma yapabilir. Borçlanma miktarı en son genel kurulda ibra edilen bilançonun gelir kalemleri toplamının yarısını geçemez. Borçlanma vadesi bir sonraki seçimli Genel Kurul tarihini geçemez. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 26 : Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Genel kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul tarafından karar verilmezse, fesih tarihi itibari ile derneğin mal varlığı Kızılay Kurumu’na bırakılır.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Tüzük Değişikliği

Madde 27 : Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz. Ancak , toplantıya katılan üye sayısı , yönetim ve ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık yapılır.

Lokal ve Tesis Açma

Madde 28 : Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Hüküm Eksikliği

Madde 29 : Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 : İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Madde 30 : İş bu tüzük 30 (otuz )madde ve 1(bir) geçici maddeden ibarettir.